Odwołanie się od decyzji podatkowej

Odwołanie się od decyzji podatkowej

Środkiem umożliwiającym podatnikowi zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia podatkowego jest odwołanie się od decyzji podatkowej. Odwołanie przeprowadza sprawę podatkową do organu wyższego stopnia. Odwołanie od decyzji podatkowej stanowi ważny i istotny instrument w rękach podatników, z którego można skorzystać w przypadku nieprawidłowego rozstrzygnięcia w pierwszej instancji.

Formalne wymogi

Odwołanie od decyzji podatkowej wymaga spełnienia warunków formalnych, które są wymagane w postępowaniu podatkowym. Wszelkie wymogi zostały opisane w art. 168 § 2 ustawy. Według tych przepisów odwołanie powinno zawierać:

  • Treść żądania
  • Wskazanie adresu do doręczeń w kraju
  • Identyfikator podatkowy
  • Wskazania osoby, od której pochodzi
  • Podpis osoby, która wnosi odwołanie

Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, w przypadku osób, które są osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL. NIP jest identyfikatorem dla pozostałych podmiotów. Według wymogów można wnosić pisma drogą elektroniczną. Odwołanie od decyzji podatkowej musi zawierać:

  • Podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ePUAP
  • Dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze, określonym w odrębnych przepisach
  • Adres elektroniczny 

W przypadku niespełnienia wymogów organ podatkowy ma prawo wezwać wnoszącego do usunięcia braków, z  pouczeniem, że nie uzupełnienie braków spowoduje brak rozpatrzenia odwołania od decyzji podatkowej. W takiej sytuacji warto rozejrzeć się za kancelarią, która pomoże wypełnić wszelkie dokumenty, bez ryzyka ponownego odwołania.

Szczególne wymogi

Jeżeli podatnik nie jest zadowolony z decyzji podatkowej, powinien jak najszybciej, ale nie później niż 2 miesiące od daty jej doręczenia, złożyć odwołanie do właściwego organu podatkowego. Organ podatkowy, któremu skarga została przedstawiona, podejmie stosowne działania w celu wyjaśnienia sprawy i uwzględniając odwołanie podatnika, ponownie ustali podatek. W przypadku odwołania od decyzji podatkowej organ podatkowy może zmienić wydaną decyzję w całości lub w części na korzyść podatnika, lub organu podatkowego. Odwołanie od decyzji podatkowej oprócz wymogów formalnych powinno spełniać wymogi przewidziane wyłącznie dla odwołania od decyzji. Zarzuty muszą zostać ukierunkowane na zakwestionowane podstawy prawne i wydanej decyzji, nie mogą pomijać od jej treści.  Adwokat pomoże napisać odwołanie od decyzji podatkowej tak, aby treść była sformułowana w odpowiedni sposób. 

Zarzuty w odwołaniu od decyzji podatkowej

Zarzuty są najważniejszym elementem odwołania. Zarzuty są wskazaniem uchybień, które zdaniem podatnika, organ podatkowy I instancji popełnił przy wydaniu swojej decyzji. Co ważne, odwołujący nie ma obowiązku podawania konkretnych paragrafów albo ustępstw prawnych. Wystarczające jest opisanie swoimi słowami, na czym polegają wady lub uchybienia zaskarżonej decyzji. Odwołanie musi zawierać zarzuty, które jeśli okażą się uzasadnione, wywarłyby wpływ na ustalenie wymiaru podatkowego. Poznań posiada wiele adwokatów, którzy posiadają doświadczenie z pisaniem precyzyjnych oraz popartych dowodami zarzutami. Ostatnim elementem jest wskazanie dowodów, które uzasadniają żądanie uchylenia lub zmiany zaskarżonej decyzji podatkowej. Jeżeli w odwołaniu nie będzie zakwestionowania stanu faktycznego, a tylko błędne zastosowanie przepisów prawa, to ciężko byłoby wykazać dowody, które mogłyby uzasadnić żądania. W przypadku niezastosowania się do powyższych elementów dotyczących odwołania od decyzji podatkowej organ odwoławczy powinien wezwać stronę postępowania do uzupełnienia istniejących braków. 

Share