Akcje nieme – co warto wiedzieć?

Akcje nieme – co warto wiedzieć?

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie w akcje, czyli papiery wartościowe łączące w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Jednak należy zdawać sobie sprawę, że inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem. Dziś skupimy się na akcjach niemych.

Akcje nieme – czym są?

Akcje nieme są to papiery wartościowe, które występują wyłącznie w spółce akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną jest fakt, że w tym przypadku akcjonariusze mają wyłączone prawa do głosu. Tutaj pojawia się pytanie, dlaczego zatem są chętnie wybierane? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wynika to z faktu, że w zamian za wyłączenie prawa do głosu otrzymuje się przywilej w postaci dywidendy. Dzięki temu można więc czerpać zyski podczas rozwoju spółki. Niewątpliwie zaletą takich papierów wartościowych jest brak ograniczeń w zakresie górnej granicy uprzywilejowania właśnie prawa do dywidendy, a to oznacza, że posiadacze akcji mogą otrzymać dywidendę w dowolnej kwocie, która jest ustalona statutem. Właściciele tych akcji mogą posiadać też kolejny przywilej, którym jest pierwszeństwo do dywidendy. Akcje mogą być nagrodą dla najważniejszych pracowników czy managera. Wtedy też będą stanowiły dla nich dodatkowe źródło dochodu. Każda spółka w swoim statucie powinna określić liczbę akcji oraz rodzaje. Jeżeli akcjonariusz straci prawa do dywidendy, to z powrotem uzyskuje prawo głosu. Aby móc dokonywać emisji akcji niemych niezbędne jest uregulowanie tej kwestii w statucie spółki. 

Akcje nieme – z jakich przywilejów może skorzystać akcjonariusz?

W artykule 411 kodeksu spółek handlowych można przeczytać, że każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Występują jednak wyjątki, do których zalicza się uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu, a to oznacza, że na jedną akcję może przypadać więcej niż jeden głos. Może też dojść do ograniczenia bądź pozbawienia prawa głosu, ale nie odbywa się to za darmo. Zgodnie z artykułem 353 kodeksu spółek handlowych prawo do głosowania w walnym zgromadzeniu może zostać wyłączone. W ramach tego akcjonariusz otrzymuje prawa do dywidendy. Samo uprzywilejowanie w zakresie dywidendy może polegać na przyznaniu większego zysku, ale też przyznaniu tym akcjom pierwszeństwa zaspokojenia. Warto wiedzieć, że akcje nieme mogą zyskać też większy udział w zyskach spółki. Trzeba jednak pamiętać, że do tych akcji uprzywilejowanych nie stosuje się przepisu z artykułu 353, który mówi o ograniczeniu wysokości dywidendy. W tym przypadku takie ograniczenia nie występują. Można pokusić się o stwierdzenie, że akcje online, które są uprzywilejowane umożliwiają uzyskanie większych zysków. Są też swoistą odpowiedzią na oczekiwanie inwestorów, przy czym należy jeszcze pamiętać o tym, że aby móc czerpać duże zyski z dywidendy, kondycja spółki akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej musi być bardzo dobra. 

Czy akcjonariusz niemy może zaskarżać uchwały wspólników?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Otóż choć akcjonariusz niemy nie ma prawa głosu, to nie traci uprawnień korporacyjnych, do których zalicza się prawo do zaskarżania uchwał wspólników. Dzięki temu może się chronić przed niekorzystnymi działaniami jakie zachodzą na walnym zgromadzeniu. Prawo to potwierdził wyrok Sądu Najwyższego oraz Uchwała z dnia 9 lutego 2005 r.     

Share