Które produkty muszą posiadać kartę charakterystyki?

Które produkty muszą posiadać kartę charakterystyki?

Karta charakterystyki to specjalny dokument, który muszą posiadać wybrane grupy produktów. Producenci muszą zwrócić na to szczególną uwagę. Jakie produkty powinny posiadać kartę charakterystyki, co to takiego i kto może pomóc w jej stworzeniu?

Karta charakterystyki: co to takiego?

Karta charakterystyki jest to dokument udostępniany przed producenta danej substancji chemicznej, która została sklasyfikowana jako substancja niebezpieczna. Rozporządzenie REACH (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 1907/2008) uznaje wystawienie takiej karty i jej przekazanie dystrybutorom oraz użytkownikom za obowiązek. W rozporządzeniu określono to, kiedy niezbędne jest przygotowanie karty i co dokładnie musi zawierać taki dokument.

Co ważne, karty charakterystyki dotyczą jedynie substancji niebezpiecznych, a nie wszelkich dostępnych substancji chemicznych.

Właśnie dlatego producent nie ma obowiązku wystawiania karty charakterystyki w przypadku produktu nieuznawanego za niebezpiecznego, natomiast użytkownicy nie mogą wtedy wymagać od niego takiego dokumentu. Warto pamiętać, że karta charakterystyki musi zostać zaktualizowana, jeśli doszło do zmiany składu substancji niebezpiecznej, ale także, jeśli zmieni się wiedza naukowa obejmująca daną substancję, która będzie wpływała na jej ocenę bezpieczeństwa, czy też zmieni się prawo dotyczące „chemii”.

Tworzenie kart charakterystyki musi opierać się na pewnych informacjach, które muszą zostać w nich zawarte, czyli:

 • dane przedsiębiorstwa,
 • nazwa substancji/preparatu,
 • rodzaj zagrożeń,
 • skład czy informacja o składnikach,
 • sposób udzielenia pierwszej pomocy,
 • postępowanie w przypadku pożaru,
 • postępowanie na wypadek przypadkowego uwolnienia substancji do środowiska,
 • właściwości fizyczne oraz chemiczne,
 • informacje ekologiczne,
 • informacje toksykologiczne,
 • kontrola narażenia czy środki ochrony indywidualnej,
 • postępowanie z substancją czy też preparatem oraz sposób przechowywania produktu,
 • stabilność i reaktywność,
 • informacje obejmujące przepisy prawne,
 • postępowanie z odpadami i informacje o transporcie,
 • pozostałe informacje.

Tworzenie kart charakterystyki jest niezwykle ważne, gdyż są one podstawowymi dokumentami określającymi właściwości substancji chemicznej. Karta charakterystyki w niektórych przypadkach jest obowiązkowa. Unia Europejska dokładnie określa wszelkie parametry kart, które muszą zawierać dokładne informacje na temat substancji chemicznych. Dokument jest obowiązkowy na każdym etapie kontaktu z substancją niebezpieczną i musi być udostępniony wszystkim osobą, które będą mieć z nią kontakt.

Które produkty muszą posiadać kartę charakterystyki?

Tworzenie kart charakterystyki jest niezbędne w przypadku wszystkim substancji oraz mieszanin uznawanych za niebezpieczne. Oprócz tego dokument musi zostać przygotowany dla mieszanin niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, aczkolwiek zawierających minimum 1% substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Oprócz tego, taki obowiązek dotyczy substancji, dla których ustalono NDS, także składników mieszanin. Producenci zazwyczaj są w pełni świadomi swoich obowiązków i przekazują karty charakterystyki dla swoich produktów. Niekiedy dokumenty te nie są potrzebne. Nie trzeba ich wystawiać w przypadku produktów leczniczych, produktów kosmetycznych czy wyrobów medycznych. Nie jest ona potrzebna także w przypadku żywności i pasz.

Kto może pomóc w tworzeniu karty charakterystyki?

Tworzenie kart charakterystyki jest obowiązkiem podmiotu, który na danym etapie dostarcza substancję lub mieszaninę niebezpieczną. Takim podmiotem może być producent, importer czy dystrybutor substancji chemicznej.

Osoba, która opracowuje kartę charakterystyki musi mieć właściwe kompetencje, dzięki którym będzie w stanie dokładnie określić właściwości, specyfikę i cechy opisywanej substancji albo mieszaniny. W ten sposób taka osoba jest w stanie przewidzieć wszelkie ewentualne zachowania substancji, mieszaniny niebezpiecznej czy też osób, które będą miały z nią styczność (użytkowanie, załadunek, transport, inne czynności). Taka osoba musi przewidzieć wszelkie możliwe zagrożenia wynikające z rodzaju substancji i sposobu jej użytkowania. W przygotowaniu kart charakterystyki pomagają też profesjonalne firmy, które mają w tym wieloletnie doświadczenie. Więcej szczegółów na https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html.

Osoby zajmujące się przygotowaniem takich dokumentów muszą mieć ogromną wiedzę i umiejętności. Co ważne, powinna ona przejść specjalistyczne szkolenie w tym zakresie, dzięki czemu będzie ona potrafiła zająć się kompleksowym tworzeniem karty charakterystyki substancji albo mieszaniny niebezpiecznej. Jeśli podmiot nie ma odpowiedniej wiedzy, aby przygotować taką kartę, może skorzystać z usługi profesjonalnej firmy, które specjalizuje się w bezpieczeństwie chemicznym.

 

Share